2014

Proposition d'augmentation ou suppression du plafond des paiements en cash au dessus des 3000 € pour le commerce de biens et services vers l’exportation - Voorstel tot verhoging of verwijdering van de beperking tot contante betalingen tot 3000 € voor de export van goederen en dienstensector, bepaald door de wet.

Notre équipe est occupée à rencontrer les responsables concernés, comme la ministre des finances et d’autres hauts responsables.

Ons team heeft al verschillende afspraken gemaakt met de betrokken ambtenaren, zoals de minister van Financiën en andere hoge functionarissen.

Suivi et étude du projet de relocalisation des acteurs du secteur de l'export situées dans le quartier de Cureghem - Monitoring en evaluatie van de voorgestelde verplaatsing van de actoren in de export sector gelegen in de wijk Kuregem

Notre équipe va rencontrer les commerçants et les responsables pour trouver une solution rapide.

Ons team zal met de handelaren en de ambtenaren ontmoeten om een snelle oplossing te vinden.

Support dans l'obtention des permis d'environnement - Ondersteuning bij het verkrijgen van milieuvergunningen

Notre équipe a conclu un accord avec les autorités communales d’Anderlecht et de Molenbeek pour les permis d’environnement.

Ons team heeft een overeenkomst met de locale autoriteiten te Anderlecht en Molenbeek gesloten voor het verkrijgen van milieuvergunningen.

Audit sur les restrictions de l'importation vers quelques destinations africaines - Audit over restricties om naar sommige Afrikaanse bestemmingen te importeren

Notre équipe va essayer de négocier avec les autorités africaines compétentes ainsi qu’avec les autorités Belges pour trouver une solution à ce problème.

Ons team zal proberen te onderhandelen met de bevoegde Afrikaanse autoriteiten en met de Belgische autoriteiten om een ​​oplossing voor dit probleem te vinden.

Plaques commerciales 'marchand' et 'essai' - Commerciële platen

Notre équipe va essayer de négocier une solution en ce qui concerne les plaques commerciales « marchand » et « essai ».

Ons team zal proberen om een ​​oplossing te onderhandelen met betrekking tot de commerciële platen